Waloscrap II: Meerdere gelabelde projecten

Greenwin is een competitiviteitspool die de ontwikkeling van technologische projecten en partnerschappen rond drie strategische activiteitengebieden bevordert: duurzame chemie, materialen & duurzame constructie en milieutechnologieën.

De pool heeft dankzij de WaloSCRAP-overeenkomst die de steun krijgt van het Waals Gewest een ruime expertise verkregen op het vlak van nuttige toepassing van afval. Het WaloSCRAP II- rapport voor 2019 biedt een strategische visie op de recyclagesector. Het geeft een gedetailleerde beschrijving van de acties die door de pool zijn opgestart en uitgevoerd met het oog op het aantrekken van expertises, het stimuleren van sectoroverschrijdende samenwerking en het verhogen van de betrokkenheid van de actoren van de waardeketen, om zo nieuwe pistes te genereren voor projectideeën en het opzetten van concrete consortia.

Analyse van de afvalstromen en projectideeën

De strategische analyses die zijn uitgevoerd bij bedrijven die de afvalstromen voortbrengen (plastic en composiet afval, bitumineus, vuurvast, organisch, bouw- en sloopafval) hebben het mogelijk gemaakt voorwaarden te identificeren voor het ontstaan van innoverende projecten (O&O, Invest), alsook aanbevelingen voor acties die kunnen worden opgezet voor het optimaliseren van de circulariteit van de afvalstromen. Voor elke afvalstroom zijn projectideeën geïdentificeerd, zoals:

  • Projecten rond een thema van de circulaire economie: dat wil zeggen projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van een technologie, een product of een proces waarbij het gebruik van de hulpbronnen wordt geoptimaliseerd. Dit kan een project zijn rond ecodesign, het fabriceren van een product uit gerecycleerde materialen of uit biologische grondstoffen, de optimalisering van een proces om het gebruik van materialen of energie te beperken…
  • Projecten voor het opzetten van recyclageketens: dit zijn over het algemeen investeringsprojecten. Hierbij gaat het om het identificeren van een leefbare keten en het stimuleren van de betrokkenheid van de actoren van de waardeketen, alsook het identificeren van de voornaamste elementen van het businessmodel en de markt om het tot stand brengen van die keten te bevorderen.

Gelabelde en opgevolgde projecten

Die projectideeën zijn voortgesproten uit acties die gedurende de hele subsidieperiode zijn ondernomen en hebben geleid tot vijf gelabelde/ondersteunde projecten die sinds 2014 door de GreenWin-pool worden opgevolgd:

  • RECYPLUS: poolproject met het oog op de nuttige toepassing van huishoudelijk plastic afval, behalve PMD. Dit project is beëindigd in 2018.
  • REPLIC: poolproject met het oog op de uitwerking van een vernieuwend proces voor de verwerking van een grote verscheidenheid aan gipsafval.
  • REBINDER: poolproject met betrekking tot het definiëren en optimaliseren van een proces voor de extractie van polyvinylbutyral (PVB) met het oog op de recyclage daarvan, de verfijning van de kwaliteit ervan uit afval van vlakglas of van autoglas en de ontwikkeling van nieuwe industriële toepassingen met een hoge toegevoegde waarde die gebruik maken van gerecycleerd PVB.
  • RECYCOMPOSITE: Europees project (Interreg) met het oog op de ontwikkeling van processen voor het recycleren van composietmaterialen, zodat de vezels van de matrix kunnen worden gescheiden, en op de nuttige toepassing van de gescheiden fracties in materialen met een hoge toegevoegde waarde.
  • ECOLISER: FEDER-project voor de ontwikkeling van ecologische bindmiddelen gefabriceerd op basis van industriële bijproducten of secundaire materialen (slakken, bodemas, glasgruis, vliegas...).

WaloSCRAP II heeft geleid tot belangrijke resultaten, zoals onder meer het bepalen van de behoeften en opportuniteiten in de sectoren die te maken hebben met afvalstromen. Het initiatief heeft ook geleid tot de oprichting van een PEPIT-platform in 2018 wat de overgang heeft mogelijk gemaakt naar een nieuwe kunststofindustrie.

Het dossier kan worden geraadpleegd op de Waloscrap-webpagina

FacebookTwitterLinkedin