Sectorinformatie

Go4Circle vraagt begrotingsminister lagere afvalinkomsten te aanvaarden
06-09-2017

Naar aanleidng van discussies waarbij nieuwe initiatieven zouden zorgen voor lagere inkomsten voor de afvalheffingen, heeft de federatie de Vlaamse minister van begroting gevraagd een overleg te hebben. Het is te betreuren dat door een dogmatische houding tegenover heffingen initiateven stoppen.

 
 

Afval moet uitgesloten blijven van extra duurzaamheidscriteria biomassa
06-09-2017

De Vlaamse energie-administratie heeft in een ontwerp van ministerieel besluit voorgesteld om ook voor afval dat als biomassa verwerkt wordt duurzaamheidscriteria op te leggen. Dat is al te gek, want het afvalbeleid bevat al vele instrumenten om voorrang te geven aan recyclage.

 
 

Dienst MER verduidelijkt handleiding voor afvalsector
06-09-2017

Dankzij enkele vragen vanuit Go4Circle heeft de dienst Milieueffectrapportagebeheer van het departement Omgeving de handleiding inzake de MER-plicht voor onze sector bijgestuurd.

 
 

Asbestcontroles: pakkans op de werf erg klein
06-09-2017

Go4Circle analyseerde het antwoord op de parlementaire vraag inzake de asbestcontroles van de voorbije 5 jaar: slechts 1/3 van de asbestinspecties bij vergunde activiteiten vindt plaats op de werf zelf. Er zijn ook grote provinciale verschillen.

 
 

Nieuwe Code van Goede Praktijk voor inzameling afvalolie: laatste PCB-contaminaties moeten eruit!
25-08-2017

De sectorfederatie van de circulaire economie Go4Circle schreef een Code van Goede Praktijk voor de inzameling van afvalolie bij bedrijven. De code is een extra hulpmiddel om PCB-contaminatie te vermijden door vervuilers te wijzen op hun verantwoordelijkheden.

 
 

Afval ophalen kan groener maar heeft een extra prijskaartje
28-07-2017

De Vlaamse regering verhoogt de steun aan groene vrachtwagens, Wallonië wil alle steun aan dieselmotoren afschaffen en meer steun aan duurzame (vracht)wagens geven, Frankrijk en Groot-Brittannië willen geen diesel of benzinewagens meer verkopen tegen 2040.  De private afvalsector ziet heel wat mogelijkheden voor groenere afvalinzamelingen maar wijst erop dat de verduurzaming hoe dan ook een extra kost zal hebben.

 
 

Go4Circle brengt sector voor de camera
04-07-2017

Hoe kunnen we buitenstaanders een duidelijk beeld geven van onze sector en de uitdagingen waarmee onze leden worden geconfronteerd? Door ze in beeld te brengen. En dus werkte de federatie de afgelopen maanden samen met een videopartner en 16 mensen uit de sector een reeks van 8 filmpjes uit.

 
 

Go4Circle- en Coberec-leden krijgen verzekeringsalternatief voor bankwaarborg bij export/import!
27-06-2017

Het heeft enige voeten in de aarde gehad maar de federatie heeft uiteindelijk met Casier Verzekeringen en Credendo een alternatief ontwikkeld op de bestaande regeling van de borgstellingen bij de invoer/uitvoer van afvalstoffen. Deze regeling is uitvoerig doorgesproken met OVAM en door hen ook goedgekeurd. Het nieuwe verzekeringsproduct werd tijdens een infocafé op 27 juni 2017 aan de leden van Go4Circle en Coberec toegelicht.

 
 

Twee keer rond de aarde met in België gerecycleerd glas
26-06-2017

In 2016 is in België 13% meer glas gerecycleerd dan het jaar voordien, zo leren de cijfers van de bedrijfsfederatie van de circulaire economie Go4Circle. Vooral de recyclage van hol glas zit in de lift. Wel zien we dat het design van steeds meer verpakkingen de recyclage bemoeilijkt. Daarnaast is er nog veel ongebruikt potentieel in de recyclage van vlakglas, vooral autoruiten en glas afkomstig uit de sloop en renovatie van gebouwen. Go4Circle pleit voor aangepaste regelgeving.

 
 

Ecodesign: levensbelangrijk voor de circulaire economie
23-06-2017

Vlaanderen, Brussel en Wallonië willen de komende jaren dat we ons afval nog meer gaan sorteren. Maar zijn er ook garanties dat we daardoor meer kunnen gaan recycleren? Neen, daarvoor moet de vraag naar gerecycleerde materialen gestimuleerd worden. En dat is ook een opdracht voor de federale regering.