Samenwerkingsverbanden

Voor verschillende dossiers worden de krachten gebundeld met INTERAFVAL, de Federatie van de Vlaamse afvalintercommunales en gemeenten. Hiervoor werd een samenwerkingsverband afgesloten.

BELSHORE, de Federatie van de havenontvangstinstallaties, werd volledig binnen GO4CIRCLE geïntegreerd. GO4CIRCLE-BELSHORE verdedigt de belangen van deze installaties. Op deze manier is GO4CIRCLE-Belshore ook lid van de Europese Federatie EUROSHORE.

GO4CIRCLE heeft een samenwerkingsverband afgesloten met OVB (Ondernemersvereniging Bodemsaneerders), VMx vzw (Beroepsvereniging van Vlaamse Milieuprofessionals - Milieucoördinatoren van de GO4CIRCLE-leden die lid willen worden van VMx krijgen een reductie van 20 %), W&Z (Waterwegen en zeekanaal), Feredeco (Waalse vereniging van de puinbrekers), Ferab (Federatie van de Belgische ondernemingen actief in de Agrarische sector) en Asenas (Federatie van ondernemers en bedijven voor grondreiniging in Wallonië en Brussel). Dit houdt in dat we gezamenlijk de belangen van de betrokken bedrijven verdedigen en hen optimaal informeren.

GO4CIRCLE heeft met FERVER, de Europese federatie van de glasgrecyclage een verregaande samenwerking opgestart. De deskundigheid van het GO4CIRCLE-secretariaat wordt ter beschikking gesteld van FERVER. Ons secretariaat stuurt de facto FERVER aan. Op deze manier doen we dubbel werk: we verdedigen de belangen van de Belgische glasrecycleurs op Europees vlak en we sturen mee het Europees beleid aan.

Met de BVDA (Beroepsvereniging van Vlaamse deponie-uitbaters en Afvalrecyclagebedrijven) is overeengekomen dat deze vereniging als een soort lokale antenne voor GO4CIRCLE zal functioneren (vooral in West-Vlaanderen). De BVDA neemt geen initiatieven meer rechtstreeks naar Brussel toe maar doet dit via GO4CIRCLE, behalve voor lokale dossiers.

GO4CIRCLE heeft verschillende samenwerkingsverbanden gesloten om leden die actief zijn in de productie van groene energie nog beter te dienen. Er is een structurele samenwerking met ODE Vlaanderen en EDORA (Wallonië). Speciaal voor de Vlaamse industriële vergisters heeft GO4CIRCLE ook een platform opgezet samen met ODE Vlaanderen, BIOGAS-E, FEBIGA en VLACO.

Na vele jaren informele samenwerking is sinds 2011 de samenwerking met COBEREC structureel geworden. We delen dezelfde kantoren en maken gebruik van enkele gemeenschappelijke diensten. Daarnaast zijn de twee federaties samengesmolten voor de papierrecuperanten (COBEREC GO4CIRCLE PAPIER) en de recuperanten van kunststoffen (GO4CIRCLE COBEREC PLASTICS). Ook voor AEEA is er een intense afstemming.

Onze federatie heeft met VOKA een samenwerkingsakkoord afgesloten en zetelt in de directieraad van het overlegplatform tussen VOKA en de sectorfederaties. GO4CIRCLE is ook lid van UWE (Union Wallonne des Entreprises).

GO4CIRCLE werkt ook regelmatig samen met OVAM en VITO voor infodagen. Samen met VITO begeleidt GO4CIRCLE de leden die willen instappen in een PRODEM-programma, waarbij VITO subsidies geeft aan KMO's voor de realisatie van nieuwe technieken en machines. GO4CIRCLE wordt door Flanders Investment and Trade (FIT) betrokken voor prospectie van buitenlandse markten. GO4CIRCLE zetelt ook in de stuurgroep van het Milieu- en energietechnologie-innovatieplatform (MIP). Vlaanderen speelt een toonaangevende rol in diverse domeinen van milieu- en energietechnologie. Het MIP wil die voorsprong verder uitbouwen en internationaal uitdragen. Het MIP brengt daarvoor alle belangrijke spelers samen in een overkoepelend netwerk.

Sinds 2009 is GO4CIRCLE ook lid van het VBO - Verbond van Belgische Ondernemingen. GO4CIRCLE zetelt in de Raad van Bestuur van het VBO en neemt deel aan tal van commissies. Door dit lidmaatschap is GO4CIRCLE erkend als representatieve beroepsfederatie voor bedrijven actief in het milieubeheer (afvalbeheer en grondreiniging) en kan het als werkgeversvertegenwoordiger zetelen in het paritaire comité 142 en haar subcomités.

Eind 2010 werd UMiO boven de doopvont gehouden. UMiO, ofwel de Unie van MilieuOndernemingen is een los samenwerkingsverband tussen GO4CIRCLE, OVB (bodemsaneerders), VEB (Bodemsaneringsdeskundigen) en VMx (Beroepsvereniging van Milieuprofessionals). De bedoeling is om binnen het milieubeleid een stem te geven aan alle privaatrechtelijke ondernemingen die erin actief zijn. UMiO zal niet in de plaats treden van de federaties die er deel van uitmaken maar zich richten tot horizontale thema’s zoals de financiering van het milieubeleid, de handhaving, milieu-educatie, materialenbeleid…