Nieuw aanvraagformulier voor vergunningen van klasse 1A of 1B

Milieuvergunning en werven in Brussel

Tijdens de infoavond die de Confederatie Bouw in Brussel organiseerde, herinnerde Leefmilieu Brussel aan de verschillende wijzigingen die vanaf 20/04/2019 in de ordonnantie milieuvergunningen  zijn aangebracht.

Sinds 1 september 2019 mogen de brieven verstuurd worden per gewone post (aangetekende brief hoeft niet meer) of per e-mail. De bijgevoegde plannen mogen maximum een A3 groot zijn. Tijdelijke vergunningen zijn geldig voor maximaal één jaar in plaats van drie maanden (behalve voor asbest). Wijzigingen in de exploitatievoorwaarden leiden niet tot een nieuwe vergunningsaanvraag. De overheid die de milieuvergunningsaanvraag behandelt (Leefmilieu Brussel of de gemeente) vraagt het advies van de DBDMH wanneer het aanvraagdossier voor de milieuvergunning volledig is verklaard. Er zijn nieuwe EasyPermit-formulieren  beschikbaar.

Nieuwe aanvraagformulieren voor vergunning

Leefmilieu Brussel heeft een nieuwe online tool easyPermit ontwikkeld die de meest voorkomende geklasseerde installaties voor uw bedrijfssector identificeert. Leefmilieu Brussel voerde een nieuw aanvraagformulier voor vergunning voor klasses 1A en 1B in. Dit formulier begeleidt de operatoren bij de indiening van de milieuvergunningsaanvraag, waardoor het dossier zo volledig mogelijk is. Het nieuwe formulier met betrekking tot de werven is al klaar in het Frans en zal binnenkort online beschikbaar zijn. Binnenkort zal deze tool er ook voor de andere installaties zijn.

De gemeenten hebben nog steeds de keuze om dit nieuwe formulier al dan niet te gebruiken. Leefmilieu Brussel doet het nodige om het gebruik ervan uit te breiden naar alle 19 Brusselse gemeenten. Voor de werven die onder de rubrieken 27 en 29 vallen, moet vergunningsaanvraag worden ingediend bij Leefmilieu Brussel. Voor de werven die onder rubriek 28 vallen, moet een vergunningsaanvraag voor klasse 3 worden ingediend bij de gemeente.

Voor klasse 3-installaties, die onder rubriek 28 vallen, zijn er twee wijzigingen doorgevoerd. De eerste wijziging is dat de punten "transformatie" en "sloop" zijn samengevoegd. De tweede wijziging heeft betrekking op bekleding of coatingwerken van rioleringen waarbij polymeren worden gebruikt: deze zijn nu geklasseerd vanwege de milieu-impact in termen van geuren.

Wetgeving inzake recyclage van bouwafval

Leefmilieu Brussel stelt dat de wetgeving inzake de recyclage van bouwafval een zeer complexe materie is omdat er verschillende actoren bij betrokken zijn. De wetgeving is gebaseerd op drie ordonnanties:

  • De ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems. 
  • De ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.
  • Het besluit van 1 december 2016 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen.

Met de Code van Goede Praktijk kan het type nodige vergunningen worden bepaald, alsook de gebruiksvoorwaarden voor gronden en granulaten. Deze code bepaalt ook de voorwaarden voor het verkrijgen van het End-of-Waste-statuut.

Voor afgegraven gronden en granulaten die het End-of-Waste-statuut niet hebben verkregen, is het traceerbaarheidsstelstel van toepassing. Deze regeling bestaat uit het traceerbaarheidsdocument, het afvalstoffenregister en de rapportering. Sinds 15 juni 2019 is er een nieuw BRUDAWEB-platform beschikbaar voor rapportering. Het is bestemd voor de professionele afvalbeheerder van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het indienen van zijn afvaljaarverslag. De andere operatoren zouden op verzoek kunnen worden gecontacteerd.

FacebookTwitterLinkedin