Kick-off van onderzoek op zeefzanden met 1-trapsschudtest en kolomtest 17-01-2017

De sector bestelde bij VITO een studie om de correlatie tussen de resultaten van de uitloging met de 1-trapsschudtest en kolomtest op zeefzanden na te gaan. In functie van de resultaten zal een bestaand normenkader of een nieuw toetsingskader overwogen worden. Ons doel: sneller uitkeuren!

Copro en Certipro zullen alle producenten van gerecycleerde granualten vragen om voor de 8 zware metalen uit het VLAREMA-normenkader de uitloogtest dubbel te doen: een keer met de kolomtest (zoals het VLAREMA voorschrijft) én op het zelfde staal de 1-trapsschudtest (zoals toegelaten in VLAREBO). Als het goed is, zullen de eerste 100 à 150 dubbele analyseresultaten al tot een inzicht leiden.

VITO zal met deze resultaten nagaan of de VLAREBO bijlage VII-normen (voor bouwkundig bodemgebruik) ook toepasbaar zijn voor zeefzanden (brekerzeefzand en sorteerzeefzand). Daarbij zal VITO toetsen ten opzichte van de huidige normen én ten opzichte van de voorgestelde nieuwe normen volgens het ééngemaakt normenkader met gelijke onderbouwing (voorstel uit 2015). Ook zal VITO via een correlatie met de kolomtest eventueel alternatieve limietwaarden voor zeefzand voorstellen.

De studie wordt betaald door beide betrokken federaties (Go4circle en FPRG). De resultaten zullen eerst intern besproken worden, alvorens ze aan OVAM voor te leggen.

Wordt vervolgd.