Inzameling van pmd-afval bij bedrijven stagneert 04-12-2017

Er zijn verschillende initiatieven nodig om de pmd-inzameling bij bedrijven zowel kwalitatief als kwantitatief te verhogen. Go4Circle vraagt meer controle op de inzamelplicht én ook een startpremie zoals bij VAL-I-PAC.

In 2012 bedroeg zamelden de private operatoren nog 1165 ton pmd in bij bedrijven. Vandaag bedraagt dat tonnage 5465 ton. Ondanks die toename zien we dat de resultaten nu stagneren en dat ook de kwaliteit met moeite verbetert.

Wat stellen we voor?

  1. Het is niet bekent hoeveel pmd-afval van bedrijven in het gemeentelijk circuit belandt. Er is amper controle op de beperking van 4 zakken per inzamelpunt. Bovendien is de grens van 4 zakken zelf overdreven. Geen enkel gezin geeft in een keer zoveel pmd-zakken mee (2 zakken is al meer dan het gemiddelde).

  2. Tegen het einde van het jaar zal de OVAM een analyse maken van het potentieel aan (technisch en economisch) recycleerbaar afval dat nog bij het restafval belandt. Dan kan worden bepaald of er nog veel potentieel is om bij bedrijven pmd-afval in te zamelen.

  3. Het residupercentage bij bedrijven daalt (het is nu 21,8%), maar blijft hoger dan dat bij huishoudens (+/- 16%). Volgens Fost Plus is dat de fout van de inzamelaars die de kwaliteit van het aangeboden afval onvoldoende controleren vóór de ophaling. Go4Circle is van mening dat het net zoals voor containerparken zeer moeilijk is om het via de containers ingezamelde tonnage (rolcontainers of grote containers) te controleren. Waarom legt Fost Plus bepaalde zaken op aan de private sector die het niet oplegt aan de publieke sector? De vervoerder van de containers uit de containerparken is immers niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de stroom.

  4. Kwaliteit hangt ook af van de dienstverlening door de schoonmaakbedrijven. Go4circle is van mening dat Fost Plus de dialoog met deze sector moet voortzetten. In die sector is de druk op de prijzen vaak aanzienlijk, waardoor vaak slechts een minimumdienst wordt verleend (waarvan afvalbeheer zelden een onderdeel is). Fost Plus zal opnieuw een opleiding voorstellen.

  5. De vergoeding voor de inzamelaar is nu € 109 / ton. We zijn ver verwijderd van het tarief van 200 € / ton dat in het begin werd toegekend. Het dient ook opgemerkt dat de inzamelaar geen enkele marge meer heeft op de verwerking. Go4Circle heeft voorgesteld een startpremie te voorzien voor bedrijven die het pmd-afval apart beginnen te houden, zoals VAL-I-PAC deed voor Papier en karton.

  6. Tot slot, en dit is waarschijnlijk het hoofdelement, voeren de Gewesten maar weinig controle naar de verplichte sortering van pmd-afval bij bedrijven. Go4Circle blijft herhalen dat veel controles niet hoeven, maar dat er wel moet worden gecommuniceerd over de controles die toch zouden gebeuren.