Er zijn nog heel wat mogelijkheden voor inzet kunststofrecyclaten in België 02-02-2018

Een studie van de OVAM zet de richting uit voor onze Belgische recyclagebedrijven en kunststofverwerkers. Een analyse van de Belgische markt geeft aan dat er nog heel wat opportuniteiten zijn om meer kunststofrecyclaat in te zetten. Het is gewoon een kwestie van het te doen!

De studie van de OVAM brengt in kaart welke producten en productgroepen op de markt vandaag al kunststofrecyclaat bevatten en welke producten en productgroepen potentieel hebben voor het inzetten van kunststofrecyclaat.

Met deze studie wil de OVAM enerzijds informatie leveren voor een meer duurzaam aankoopbeleid van de overheid en anderzijds een indicatie  geven van de potentiële Belgische afzetmarkt voor recyclaten, per type polymeer en per toepassingsgebied.

Dit rapport kan tevens als leidraad dienen voor het overleg dat onze federatie voert met betrekking tot een lager BTW-tarief voor producten met een Recycled Content. 

Het ideale scenario zou namelijk zijn dat onze Belgische kunststofverwerkers meer recyclaat zouden inzetten bij die toepassingen waar er nog potentieel is en dat dit dan zou kunnen ondersteund worden door een BTW-verlaging voor deze producten met een Recycled Content.

Uit de studie blijkt dat de spelers uit de bouwsector het gemakkelijkst te bereiken zijn. Dit komt omdat de Bouw het meeste kunststoffen consumeert (20%) maar ook omdat het aandeel van Belgische kunststoffen in dit segment het grootste is (40%). Voor verpakkingen bijvoorbeeld is dit aandeel Belgische kunststoffen slechts 16%, voor overige categorieën zoals automotive of elektrische en elektronische apparatuur is het aandeel Belgische kunststoffen te verwaarlozen. Bovendien is de impact van de overheid via overheidsaankopen voor het segment Bouw ook het grootste (30%).

In een tweede etappe bekijkt de studie welke productgroepen met potentieel voor de inzet van recyclaat door de overheid worden aangekocht. Er wordt een analyse per polymeer en per toepassingsgebied gemaakt. Aangezien ook het aantal aanbieders die momenteel reeds op de markt zijn voor deze producten in de analyse werden meegenomen, onthult de studie een aantal concrete opportuniteiten voor onze Belgische bedrijven.

Zo bieden de kunststofrecyclaten van LDPE, LLDPE en HDPE nog veel mogelijkheden voor bouw-en landbouwtoepassingen en voor zachte en harde verpakkingen.

PP recyclaat kan zeker nog meer ingezet worden in de automotive industrie waar er veel ‘zwarte’ kunststoffen worden gebruikt.

PVC recyclaat wordt reeds veel ingezet in raam- en profieltoepassingen maar zou zeker nog meer ingezet kunnen worden in andere bouwtoepassingen, zoals bijvoorbeeld in afvoerbuizen. De normering is hier echter veelal een struikelblok, de inzet van meer recyclaat wordt verhinderd door de gehanteerde EN-normeringen binnen het BENOR-keurmerk. De studie doet hier ook een aantal aanbevelingen om dit struikelblok weg te werken, zoals het functioneel specifiëren op basis van performantie-eisen in de plaats van het normeren op basis van gebruikte materialen. Ook zou de overheid voor deze producten een Recycled content moeten opleggen die dan door een onafhankelijke organisatie zou vastgelegd kunnen worden. Bijkomend, maar dit is eerder een actie op lange termijn, zou men via het technisch comité dat instaat voor deze normeringen moeten bekijken of er een mogelijkheid is de normen aan te passen. 

PS recyclaat zou meer ingezet kunnen worden in behuizingen van elektrische apparaten, deze worden nu voornamelijk ingevoerd. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat men een lichte daling in het gebruik van PS noteert en dat de aanwezigheid van brandvertragers wel een obstakel kan vormen voor de recyclage.

PET is een erg gewild materiaal dat nu voornamelijk naar het buitenland wordt geëxporteerd waardoor er weinig overblijft om in België opnieuw in te zetten.

Als we kijken naar de opportuniteiten in functie van het toepassingsgebied zien we dat er in België nog maar weinig aanbieders zijn voor: ‘akoestische isolatie’ (PET), ‘voeten voor wegmarkering’ (PVC) en ‘geluidswanden (PVC & PP) met een Recycled Content. In België worden voor de productgroepen ‘containers’ (HDPE) en ‘voedselverpakkingen’ (PET) nog maar weinig verpakkingen met kunststofrecyclaat aangeboden.

Rekening houdende met de recente Chinese importrestricties en de daardoor ontstane noodzaak om in eigen land een afzetmarkt te creëren voor onze recyclaten komt de OVAM-studie op een strategisch moment. Positief is dat er nog voldoende opportuniteiten zijn in de Belgische markt voor onze recyclagebedrijven en voor de verwerkers van kunststoffen. Wij hopen dat het een extra stimulans kan zijn voor meer ketensamenwerking tussen Belgische bedrijven en meer inzet van recyclaat. De federatie blijft er ondertussen voor ijveren dat ook de overheid haar steentje bijdraagt door middel van een opgelegde recycled content voor een aantal producten, een BTW-verlaging voor producten met recyclaat en door prioriteit te geven aan producten met recyclaten in overheidsaankopen.

De volledige OVAM-studie kan opgevraagd worden bij de federatie.

Meer informatie: inge.dewitte@go4circle.be.