Afval moet uitgesloten blijven van extra duurzaamheidscriteria biomassa 06-09-2017

De Vlaamse energie-administratie heeft in een ontwerp van ministerieel besluit voorgesteld om ook voor afval dat als biomassa verwerkt wordt duurzaamheidscriteria op te leggen. Dat is al te gek, want het afvalbeleid bevat al vele instrumenten om voorrang te geven aan recyclage.

VEA, het Vlaamse Energie-Agentschap heeft ons begin deze zomer gevraagd te reageren op een ontwerp dat ze hebben opgemaakt voor een ministerieel besluit dat de duurzaamheidscriteria gaat opleggen voor biomassa.

Tot voor kort is in elk overleg terzake altijd gesteld dat afval daar niet zal onder vallen gezien er al een afvalbeleid is dat er voor zorgt dat afval dat kan worden gerecycleerd richting recyclage gaat en de rest moet dan worden verbrand.  Zeker voor biomassa-afval wordt daar strikt op toegekeken en zijn er al tal van rapporteringen. Groot was dan ook onze verbazing dat VEA in het ontwerpbesluit afval wel mee opnam!

Na contactname met de betrokken leden, overleg met FEBIGA en het biomassaplatform van ODE, hebben we een reactie opgemaakt die we aan VEA en OVAM hebben bezorgd. Daarin zijn we duidelijk: er is geen enkele reden noch toegevoegde waarde om afval ook in dit regime nog eens te onderwerpen aan specifieke duurzaamheidscriteria of rapporteringen. Het volstaat dat bij eventuele vragen VEA contact opneemt met OVAM om op die manier te begrijpen hoe de betrokken afvalstromen worden aangestuurd.

Indien u het nog niet heeft ontvangen, kan u onze reactie bekomen bij werner.annaert@go4circle.be.